JO LOGGHE Noodfonds

November 2018

Beste sponsors,

In de vorige nummers van het BIKAS-tijdschrift hebben we jullie uitvoerig ingelicht over het waterproject in Lakpuri Bhanjang waarin we dachten mee te gaan.
Dachten, want ondertussen is de gang van zaken gewijzigd. Zoals eerder beschreven is het project zo groots geworden (voor verschillende dorpen) dat de Nepalese overheid beslist heeft om de uitvoering van dit project zelf in handen te nemen. Onze (financiële) inbreng is dan ook niet langer nodig.

Meteen zochten én vonden we een (voor ons) nieuw en noodzakelijk project waar we ten volle kunnen achter staan. Het is een gelijkaardig project als hierboven, maar ietsje eenvoudiger. Het gaat om de bouw van 3 waterreservoirs en 6 km waterleiding, maar geen pompen. De bron ligt op zowat 1600 m, en er is een verval van 800 m. Dit alles staat reeds beschreven in een draaiboek dat door een architect werd opgesteld en overhandigd is aan de Bikas vertegenwoordiger.

Het Mani Viger waterproject, wordt gerealiseerd in het gebied Kavre, zowat 90 km van Kathmandu. Ook daar heeft de aardbeving van twee jaar terug lelijk huis gehouden, en kunnen de dorpsbewoners elke steun gebruiken. En niet onbelangrijk, het dorpscomité steunt evenzeer het project. Voor de kaartenlezers onder jullie, Kavre omvat de dorpen Mane, Bhimkhori Danda, Bongrel Danda en Kamibari van de Roshi Municipality.

Er wonen een tachtigtal gezinnen met samen een kleine vijfhonderd inwoners, een meerderheid zijn Tamangs en verder Chettri, Magar, Bhraman en Dolits. De meest gesproken talen zijn het Tamang en het Nepali. Onder de verschillende bevolkingsgroepen is er een goede verstandhouding en de wil om samen te werken aan het Mani Viger waterproject.

De meeste bewoners in dit gebied werken in de landbouw met slechts één oogst per jaar en op veel te kleine velden. Om deze armoede te ontvluchten gaan een klein aantal dorpelingen werken in de transport of in loondienst in Kathmandu of zelfs in het buitenland. Het aantal mensen met een goed inkomen in deze gemeenschap is verwaarloosbaar.

Samen met het Bikas-team volgen we dit project op en zijn we bereid onze schouders er onder te zetten. Dit onder de gebruikelijke voorwaarden bij de Bikas projecten. O.a. de bijdrage van de dorpsbewoners, financieel, indien mogelijk, of door persoonlijke inzet bij het uitvoeren van de werken en het aanvoeren van de materialen.

Wij zullen jullie graag op de hoogte houden van de evolutie van de werkzaamheden.

Uw steun blijft dus welkom en noodzakelijk.

BIKAS Association vzw
BE32 2200 7878 0002 BIC: GEBABEBB
met vermelding: Jo Logghe NOODFONDS

giften vanaf € 40,00 zijn fiscaal aftrekbaar
Fam. Logghe


Augustus 2018:

Ons project voor watervoorziening in het Tamang-bergdorp LAKURA BHANJYANG wordt nog steeds verder bestudeerd door HCI, onze Nepalese ngo-partner.
In eerste instantie wordt gedacht aan levering van drinkbaar water aan 35 huishoudens, maar verder ook aan 91 huishoudens uit de andere dorpen rondom de waterbron. HCI vreest in de toekomst mogelijke problemen met inwoners van nabijgelegen gemeenschappen indien zij die in de kou laten staan.
In een meeting met de lokale autoriteiten van de andere woonkernen werd dat ook bevestigd en stelden zij dat, als dit project er komt in Lakura Bhanjyang, er eveneens water dient voorzien te worden in de nabijgelegen dorpen.

Gezien wij als Jo Logghe NOODFONDS ons slechts engageerden voor het waterproject in het bergdorp is HCI op zoek gegaan naar een andere ngo die de financiering van de watervoorziening in de andere dorpen op zich wil nemen.
Vanzelfsprekend zal samenwerking dan noodzakelijk zijn om uiteindelijk te komen tot een groter en globaal geïntegreerd project. Wij houden je zeker op de hoogte.

Wij hopen, van onze kant, op snelle en positieve besprekingen zodat we finaal van start kunnen gaan met ons project in Lakura Bhanjyang… ten bate van de plaatselijke Nepalese gemeenschap!

Je kan ons project steunen en je bijdrage storten op de rekening van BIKAS vzw, BE32 2200 7878 0002 met vermelding ‘Jo Logghe NOODFONDS’.
(Bijdragen vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar.)

Met dank en groeten van de familie Logghe.


April 2018:

Nieuws van het ‘Jo Logghe NOODFONDS’

Beste sponsors en sympathisanten,

Zoals we reeds hebben aangekondigd stappen we mee in het LAKURI BHANJYANG project, dat gecoördineerd wordt door HCI, onze Nepalese partner waar we eerder met succes mee samenwerkten.

Lakuri Bhanjyang geldt als een typisch voorbeeld van een gemeente die hard getroffen is door de aardbeving van 2015. Niet alleen huizen, maar evenzeer de lokale economie en de bestaansmiddelen werden vernietigd. Het werd dan ook snel geholpen met elementaire goederen, en ook daar werden de eerste “resilient homes”, niet-aardbevingsgevoelige huizen gebouwd. Het is nu belangrijk om de lokale economie en de bestaanszekerheid van de ganse dorpsgemeenschap terug op te bouwen.

De heropbouw wordt in verschillende fases gepland, met als uiteindelijk doel een veerkrachtige samenleving in een “aardbevingsvrij” dorp op te bouwen, waarin de bestaanszekerheid en inkomensgarantie van de getroffen families verzekerd zijn. Oprichting van trainingscentra, van infrastructuur voor duurzaam toerisme, herstel van de handelsketen van landbouwprodukt tot vermarkten in Kathmandu, enz. zijn enkele doelen die in het verschiet liggen. Immers, de inwoners van Lakuri Bhanjyang zijn Tamangs (die al gemarginaliseerd zijn, zo dicht bij Kathmandu waar vooral Newars wonen), en leven (voorlopig?) vooral van landbouw. En landbouw wil zeggen, vrouwen aan de arbeid.

Gezien de watervoorziening door de aardbeving ook zwaar beschadigd is – 2 van de 3 bronnen zijn stuk - dienen diezelfde vrouwen nu heel wat tijd te besteden aan het ophalen van het nodige water. Daarom is ons allereerste project dat we hier willen steunen het “Water Supply Project”. In januari 2018 werd ons een “preliminary design report” overhandigd waarin we een uitgebreide analyse te zien krijgen van de voorziene behoefte naar water, veldonderzoek, te bouwen infrastructuur, pijpleidingen, e.d. Zonder in detail te gaan gaat het hier o.m. over 2 waterreservoirs, 2 pijpleidingen met hoogteverschillen van respectievelijk meer dan 700 m en 600 m, pompen en controlepanelen,...

Het hoeft niet gezegd dat, gezien Lakuri Bhanjyang een bergdorp is (1994 m), er heel wat extra bouwkundige en technische moeilijkheden zullen opduiken die het prijskaartje zeker zullen verhogen. Een voorlopige schatting voorziet een bedrag van 4,5 tot 5,5 miljoen Nepalese roepies. Als Jo Logghe NOODFONDS willen we daar zeker een werkzaam deel van ophoesten!


Oktober 2017:

Onze Nepalese ngo-partner HCI (Himalayan Climate Initiatives) heeft zijn project "Resilient Homes" - na de bouw van 700 huizen - definitief stopgezet. Administratieve rompslomp, politieke belemmeringen en praktische en technische moeilijkheden zorgden mee voor die beslissing.

Maar zowel wij als zij gaan door. Een nieuw project wordt op stapel gezet, met name in Lakhuri Bhanjyang, een Tamang-dorp op zowat 18km van Lalitpur (Patan). Dit "bergdorp" (2.094m) werd zwaar getroffen bij de aardbeving van 2015 en kreeg detijds als een van de eerste dorpen zeer snel hulppakketten toebedeeld.

Ook werden er 30 "resilient homes" gebouwd, en dit met de volledige steun van de dorps- en regioburgemeester. En nu gaan we een stapje verder. HCI breidt dit eerdere project immers van niet enkel woningen naar de totale dorpsleefgemeenschap.

In de eerste plaats hernieuwing van de watertoevoer. ( De inwoners dienen na de aardbeving weer water te halen aan verafgelegen bronnen )
Daarnaast ondersteuning van van de landbouw: herstel van de productie en vermarkten van hun teelt.

Ook een sociaal luik komt aan bod: de noodzakelijke opleiding van vrouwen. Een langetermijnvisie beoogt ook toerisme aan te trekken, en dit zou alvast een van de noodzakelijke stappen kunnen zijn.

Om dit alles te realiseren zal HCI samenwerken met een Duitse organisatie. Samen willen zij dit "totaalconcept" als voorbeeld stellen voor meerdere dorpsgemeenschappen in gans Nepal.

Om dit alles willen wij als Jo Logghe NOODFONDS mee onze schouders onder dit project zetten en financieel bijdragen tot het welslagen ervan, ten bate van de Nepalese bevolking!

Familie Logghe


April 2017:

Onze ngo-partner Himalayan Climate Initiative deelde onlangs mee dat door haar toedoen niet minder dan 696 ‘resilient homes’ werden gebouwd in de door de aardbeving getroffen gebieden. Het moet gezegd dat dit niet alleen door het Jo Logghe Noodfonds werd gefinancierd, onder meer ook door andere BIKAS projecten.


Familielid, medeoprichter én vrijwilliger bij HCI, Dawa Steven Sherpa, werd omwille van dit mooie resultaat, samen met andere medewerkers van dit heropbouwproject, geëerd.
Meteen een stimulans voor ons allen om verder te werken aan de heropleving van Nepal en zijn boeiende samenleving.

Hans Logghe


Januari 2017:

Sinds vorige maand, December 2016, werken we aan een nieuw contingent woningen in het district Ramechhap, ten zuid-oosten van Kathmandu en Bhaktapur gelegen. Eerdere ‘resilient homes’, kort na de aardbevingen in 2015 geplaatst, werden toen zeer gunstig ontvangen. Een nieuwe vraag van de plaatselijke bevolking naar nog meer woningen moet het aantal daklozen aldaar verder doen dalen.Resilient Homes

Onze ngo-partner HCI, 'Himalayan Climate Initiative', zorgt ook nu weer voor de uitvoering van dit nieuwe project van 25 ‘resilient homes’. En niet onbelangrijk, de LDO (Local district officer) heeft reeds zijn toelating gegeven. Zo werden door HCI, de Nepalese ngo, voor het Jo Logghe NOODFONDS reeds 148 woningen gebouwd.

Het ‘Jo Logghe Noodfonds’ zorgt nu voor de nodige financiële middelen zodat de werkzaamheden meteen van start kunnen gaan. De hulp was dringend nodig, en we zijn blij dat hulpactie vlot verloopt. Zo zullen vele inwoners weer snel een dak boven hun hoofd hebben.
UW steun helpt ons Nepal herop te bouwen !


Augustus 2016:

Een tweede fase voor ‘resilient homes’, aardbevingsbestendige woningstructuren, is ondertussen opgestart.

De werkgroep rond het Jo Logghe Noodfonds voorziet in totaal nog meer dan honderd woningen in Dhading en Sindhuli. Heel wat bouwprofielen liggen al klaar voor levering. Het is (nog steeds) wachten op de Nepalese autoriteiten die het licht op groen moeten zetten voor de bouwtoelating. Zodra dit is gebeurd, kunnen de geprefabriceerde metalen bouwskeletten ter plaatse gebracht worden en opgebouwd.Dan volgt het heuglijke moment dat de tijdelijke ‘dorpsdaklozen’ hun eigen woning kunnen uitbouwen… De inwoners van Ramechhap zouden nu wel eens de eerste gelukkigen kunnen zijn. Het werk is dus zeker nog niet gedaan.

Eerdere informatie over dit project is beschikbaar.
Klik op de foto hieronder: