Brick Children School

Maak kennis met de Brick Children School

November 2018

Zomerklassen van Juni tot eind september.

De zomerklassen in zowel de Brick Children School in Shiddhipur als in de zes satelliet klasjes rond Bakthapur waren een groot succes.
In de Brick Children school volgden 13 jongens en 12 meisjes de extra zomerklassen. Er werd door de leerkrachten vooral ingezet op wiskunde en taalvaardigheid, creativiteit, muziek en hygiëne.
Een onderwijskracht uit Wales gaf er extra lessen Engels en deze werden dan ook nog eens bijgewoond door kinderen uit de omliggende dorpen.
Er werd in totaal aan 70 kinderen les gegeven en dit gedurende twee weken. De kinderen uit de omliggende dorpen van het district Sanagoan waren vooral middelbare scholieren.
In het kinderdagverblijf waren er gemiddeld elke dag 6 jonge kinderen (baby's) aanwezig.
Er werd elke maand een bijeenkomst gehouden van de ouders die een kleine bijdrage leverden aan de school in natura. Zo werd de tuin aangepakt, de gebouwen langs buiten
grondig gereinigd en kleine herstellingen uitgevoerd.
De mensen van Wales hebben extra budget bij elkaar gebracht voor het inrichten van naaiklassen voor de kinderen. Tweemaal per week en dit gedurende de hele zomer, werd de school 's avonds omgetoverd tot een
groot naaiatelier. In totaal volgden 150 kinderen uit de omliggende dorpen de naaiklassen. Er werd in totaal 21 avonden naailessen gegeven.
De internetaansluitingen zijn nu volledig gerealiseerd en de kinderen en leerkrachten kunnen nu volop gebruik maken van de computers. Er werden zes IT-klassen gehouden waar in totaal 35 leerlingen en 19 ouders aan hebben deelgenomen.
BBCSF realiseerde recent o.m. een vernieuwd en aangepast verbindingspad tussen de Brick Children School en het Cerebral Palsy dagcentrum, een overkapping tussen alle gebouwen zodat de kinderen in de zomer bescherm zijn tegen de zon en in het
regenseizoen tegen de Moesson. Verder werden herstellingen uitgevoerd aan de daken en drie extra naaimachines aangekocht.
In drie van de zes satellietklassen rond Bakthapur werden ook zomerklasjes ingericht. In totaal volgden daar 35 leerlingen de lesse op regelmatige basis.
Er werd vooral ingezet op Hygiëne, taal en wiskunde. De leerlingen kwamen vooral uit de omliggende dorpen rond Bakthapur en waren meestal studenten die het moeilijk hadden in het reguliere staatsonderwijs.

Zonnepanelen voor de Brick Children School


Het Cerebral Palsy Centrum in de Brick Children School.

In totaal blijven er nog altijd meer kinderen ingeschreven (16) dan het dagcentrum werkelijk aankan. Gemiddeld zijn er elke dag 6 kinderen met hun moeder aanwezig.
Er worden ook elke week 2 tot 3 huisbezoeken afgelegd aan gezinnen met kinderen die moeilijk te verplaatsen zijn. Het zijn vooral therapeuten van het grote CP Centrum die
deze huisbezoeken op zich nemen. Het CP dagcentrum in de brick Children School is elke maand 23 of 24 dagen open. De spraaktherapeute geeft er elke dag 6 sessies van telkens 1 uur,
idem voor de bewegingstherapeute. De dokter komt driemaal per week langs en gaat ook op huisbezoeken. Kinderen en hun mama eten in het dagcentrum en recent kunnen de moeders ook gebruik maken van een extra naaiatelier
waar ze tijdens de onderbrekingen of slaapposes van de kinderen aan de slag kunnen.
Op geregelde tijdstippen nemen de kinderen van CP centrum deel aan activiteiten van de Brick Children en ook omgekeerd. Deze integratie verloopt uitstekend en heeft een positief effect op zowel de Brick Children als op de kinderen met een beperking.
De recent gerealiseerde verbinding door BBCSF, met een aangepast looppad en de overkapping tussen het CP Centrum en de Brick Children School werkt uitstekend. Vooral activiteiten die zich in de tuin afspelen onder de overkapping worden door de kinderen bijzonder op prijs gesteld. Heel wat kinderen met een beperking, krijgen op die manier de kans om uit de zon, toch deel te nemen aan de tuinactiviteiten. Het samen planten van bloemen is een favoriete activiteit.
Een specialiste uit het Harisiddhi dagcentrum is gedurende 11 dagen extra training komen geven aan de medische staf van CP centrum in de brick Children School. Ze gaf vooral inzicht in het organiseren van het dagcentrum, het opstellen van rapporten die de
evolutie weergeeft van de kinderen, hun vooruitgang en opvolging. Diverse nieuwe methoden om de kinderen te stimuleren in hun beweging werden aangeleerd.

BBCSF en het Kopila Nepa team bekijken hoe ze op een duurzame wijze één of meerdere gaarkeukens kunnen installeren in en rond de satellietklassen in Bakthapur.
De leerkrachten en coördinators van de Brick Children School zijn begin november alvast begonnen aan hun jaarlijks tocht bij de gezinnen van de seizoenwerkers in de steenbakkerijen.
Er worden volop kinderen ingeschreven voor het nieuwe schooljaar 2018-2019 in de Brick Children School.

Wold Cerebral Palsy Awards.

De Self Help Group van Cerebral Palsy kreeg van de Australische Wold Cerebral Palsy Alliance,
de 'Merit Award' voor zijn inzet voor de kinderen met een beperking in Nepal.
De prijs bedraagt 1000 $ en zal gebruikt worden om er protheses voor de CP-kinderen mee aan te schaffen.

Alle steentjes kunnen bijdragen tot het verdere succes van de Brick Children School en het CP centrum.
Aarzel daarom niet van je bijdrage te storten op het rekeningnummer BE32 2200 7878 0002 van Bikas met de vermelding ‘Brick by Brick’ of ‘BBCSF’.


Februari 2018

Eind augustus vorig jaar reisde een groepje van vier vrijwilligers af naar Nepal en vandaaruit verder door naar Tibet. Ze kwamen eind oktober terug met heel wat nieuws en met nieuw filmmateriaal.

Vooraleer ze aan hun tocht door Tibet begonnen, bezochten ze eerst de Brick Children School en het nieuwe Cerebral Palsy Centrum (CPC).
De ngo Kopila Nepa, speciaal opgericht voor de Brick Children School, vierde op dat ogenblik het vijfde jaar van hun stichting. Er was lekkere taart voor iedereen. De kinderen van de zomerklasjes, de kinderen met een beperking van de Cerebral Palsy afdeling, de
ouders, de leerkrachten en de bezoekers uit België allen gezellig bij elkaar.

Kopila Nepa ngo bestaat 5 jaar

Uit de gesprekken met de leerkrachten, de medische staf en met de twee hoofdverantwoordelijken Anita en Bimal, konden we al snel opmaken dat naast het succes van de Brick Children School nu ook het CPC in de ruime omgeving van Siddhipur - Sanagoan
– Tikathali bekend is bij de plaatselijke gemeenschappen. We kunnen spreken van een succes. Elf kinderen worden behandeld op basis van dagverpleging. Elke dag zijn er tussen de vijf en zeven kinderen samen met hun moeders in behandeling. Het is intens werken voor de huidige vier medewerkers.

Het Kopila Nepa team zet zich nu al meer dan vijf jaar in om kwalitatief onderwijs te bieden aan zowel de Brick Children in het droge seizoen als aan de kinderen uit de wijde omgeving tijdens de zomerklasjes in het regenseizoen. Zo blijft de school dus twaalf maanden per jaar open. Naast het dagonderwijs zijn er ook naaiklassen voor de vrouwen en avondonderwijs.
Het Kopila Nepa team organiseert op regelmatige basis oudercontacten, themabijeenkomsten voor vrouwen met diverse onderwerpen zoals gezinsplanning, info over de menopauze, voorlichting, borstkankerpreventie. Er is een halftijdse spraaktherapeute aangesteld en de dokter komt twee maal per week langs. Er wordt ook nauw samengewerkt met de Rotary van Patan.

De vrijwilligers van de BBCSF hebben met de vertegenwoordigers van de ngo Kopila Nepa een nieuwe MOU (memorandum of understanding) afgesloten voor het komende jaar. Hierin werden fondsen voorzien voor werkjaar 2017 – 2018. Onze Welshe partners blijven de Brick Children School steunen en nemen het onderwijsprogramma en de lonen van de leerkrachten op zich.

Overzicht van de jaarwerking van de Brick Children School

In het begin van het droge seizoen (midden oktober), wanneer de oogst binnen was en de gastarbeiders vanuit hun bergdorpen waren afgezakt naar de steenbakkerijen, hebben de leerkrachten contact gemaakt met de gezinnen. In totaal zijn er nu 79 kinderen
ingeschreven in de school, waarvan 44 jongens en 35 meisjes. Ze komen allen uit vijf steenbakkerijen in de buurt. Sommigen komen te voet naar school maar de meerderheid wordt opgepikt door het busje van Kopila Nepa (destijds gefinancierd door BBCSF). Het
wordt maximaal ingezet, drie ritten ’s morgens en drie ritten ’s avonds. De mogelijkheid wordt onderzocht of er een grotere bus kan worden ingezet.


Wales heeft dit jaar een budget voorzien voor 80 leerlingen. Maar er is momenteel meer vraag dan aanbod. In principe kan de school maximum 100 leerlingen aan.
Het medisch onderzoek is voorbij en er werden inentingen gedaan tegen polio. Bij een aantal kinderen werd tbc vastgesteld en die worden behandeld. Ook enkele ouders waren besmet.
De eerste ouderbijeenkomst werd gehouden net na de inschrijvingen in de school. Door de leerkrachten van het Kopila Nepa team werd een overzicht gegeven van het leerprogramma en de samenwerking tussen ouders en school.
Een eerste schijf van 5 000 euro werd via de schatbewaarder van Bikas op 4 december 2017 overgemaakt voor de werking van het schooljaar 2017-2018. Een tweede schijf van 5 000 euro volgde in januari van dit jaar.

Satellietklassen van de Brick Children School

Momenteel zijn er twee klassen opgericht die actief zijn in de omgeving van Bhaktapur. De klas in Chhaukhel dicht bij Chhaling is recent gestart. Er zullen dit jaar nog vier extra klassen worden opgestart in de regio. De ngo Kopila Nepa werkt daarvoor samen
met Street Child en BeChild uit Duitsland.
De nood aan extra scholen is zeer groot in de regio. In heel Nepal wordt massaal gebouwd. De steenbakkerijen draaien op volle toeren en steeds meer mensen komen er werken. Daarnaast is er ook een grote migratiebeweging vanuit de bergdorpen naar de stad
en de randgebieden. Steeds meer gezinnen willen zich vestigen in en rond de grotere steden. Vooral de jongere bevolking trekt weg uit de hogere en verder gelegen berggebieden. De komende jaren er dus sterk moeten worden ingezet op extra scholen in heel wat regio’s rond Kathmandu.

De naaiklassen in de Brick Children School

Na de schooltijd organiseert het Kopila Nepa team naaiklassen waar nu 23 vrouwen opleiding volgen. De cursussen duren zes maanden en na drie jaar krijgen ze een certificaat als naaister. Verschillende jonge vrouwen zijn na hun opleiding al een eigen thuisatelier begonnen met financiële micro steun van Kopila Nepa. Een naaimachine is het begin.

Overzicht, werking en verantwoording van het Cerebral Palsy Centrum – CPC

In alle klassen werd aan de Brick Children een speciale les gegeven in verband met de aanwezigheid en de integratie van een afdeling voor kinderen met een beperking in (naast) de school. De leerkrachten brengen de leerlingen van de Brick Children school in nauw contact met hun leeftijdsgenoten met een beperking. Het CPC centrum maakt op die manier deel uit van de leefgemeenschap in en rond de Brick Children school.

Dagelijks zijn er vijf kinderen met een beperking aanwezig in de dagverpleging en in de therapie afdeling. Drie andere kinderen kunnen dagelijks terecht in de klas. De meeste kinderen met een beperking zijn er medisch gezien zeer erg aan toe. De moeders komen samen met de kinderen naar het centrum, sommigen worden opgehaald door het Kopila Nepa team. De helft van de ouders van deze kinderen behoren tot de allerarmsten, de dalits.

Ook in het CPC centrum is het volledig medisch onderzoek van de kinderen achter de rug. Verder worden ze tweewekelijks opgevolgd door een dokter. Zowel de leerkracht als de twee therapeuten in het CP centrum verrichten zeer goed werk.
Ook de bijstand aan de ouders met een kind met een beperking wordt niet vergeten. De toestand waarin sommige ouders leven is dikwijls schrijnend. Daarbij komt dan ook nog de zware last om dragen voor de verzorging van hun kind.
Psychologisch bijstand is dikwijls nodig, om niet te spreken van zelfmoordpreventie. Bij afwezigheid gaat een dokter de toestand thuis controleren.

De samenwerking met SGCP, Self Help Group Cerebral Palsy, in Lalitpur verloopt uitstekend. De drie medewerkers in het CP centrum van de Brick Children School krijgen regelmatig ondersteuning en bijscholing van het SGCP. Het centrum voorziet in hulpmateriaal dat wordt gebruikt bij de behandeling van de kinderen. Ook de Rotary Club van Patan zorgde voor medisch hulpmateriaal.

Jullie kunnen de Brick Children School en het Cerebral Palsy Centrum steunen door je bijdrage te storten op de rekening van BIKAS BE32 2200 7878 0002 met de vermelding BBCSF of Brick Children School. Fiscaal attest vanaf 40 euro.


Bezoek ook de website van BBCSF


[ Eerder gepubliceerd ]

Augustus 2017
Het Cerebral Palsy Centrum is klaar
Juli 2016
Schooljaar 2016-2017
Januari 2016
Noodhulp voor families in steenbakkerijen
April 2015
Vijf jaar BBCSF